ห้องเรียน

Social-Media1-300x300
ห้องเรียนครูสรพงษ์ จ๋าก๋าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วยวิชาหลัก 3 วิชา คือ
1. ง 22102 เทคโนโลยี 3 ม.2
2. ง30221 โปรแกรมประยุกต์ 1 ม.4
3. ง30242 Web Programing ม.6

โฆษณา
%d bloggers like this: