ผู้จัดทำ

แนะนำบล็อก
spideredblog.wordpress.com
pop

         เรียนท่านผู้เข้าเยี่ยมชม spideredblog (บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยครูสุรพงษ์ จ๋าก๋าง) ทุกท่่าน ขอแนะนำเว็บบล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของการศึกษาไทยยุคใหม่ ในเว็บบล็อกนี้ประกอบด้วยเนื้อหารายวิชาที่ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  สื่อการสอน นวัตกรรมการเรียนรู้ ข่าวประกาศ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนสำหรับดาวน์โหลดไปใช้งาน ระบบส่งงานบนเว๋บไซต์ การติดต่อกับครูผู้สอน พื้นที่แสดงความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้สนใจ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนบนเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ของเว็บบล็อก คือ
        1.พัฒนานักเรียนในด้านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
        2. พัฒนาทักษะในด้านการเรียนรู้และสร้างผลงานบนเว็บไซต์สำเร็จรูปแบบ CMS
        3. พัฒนาการติดต่อสื่อสาร การเผยแพร่องค์ความรู้ผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
        4. ทำให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้
        5. สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
        6. เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทั้งโรงเรียน
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในวงการการศึกษาไทยต่อไป และบัดนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชมและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพผ่านเว็บบล็อก www.spideredblog.wordprees. com

ประวัติผู้จัดทำ
DSC_0641

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อนายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง
เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2520
ปัจจุบันอายุ 36 ปี  ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกเลขที่  110 หมู่ 13  ถนน – ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์ 51120 โทรศัพท์ 086-1988085
mail:suraja2520@yahoo.co.th
เว็บไซต์ http://www.spider-edu.com
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  ครู ค.ศ.2 สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวชิรป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ความรู้ความสามารถ
สามารปฏิบัติงานได้ตามความรู้ความสามารถโดยใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น ระบบ e-office เว็บไซต์โรงเรียน การส่งข่าวประชาสัมพันธ์อีนิวส์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่เว็บไซต์ www.secondary35.go.th,ระบบสืบค้นรูปภาพกิจกรรมออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.spider-edu.com,ระบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ชื่อ“เรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์สไตล์ครูป้อบ” ที่เว็บไซต์ http://www.spideredblog.wordpress.com เป็นต้น เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน

ความสามารถพิเศษ
      1. การออกแบบและเชื่อมต่อระบบเครือข่ายlan

      2. การออกแบบเว็บไซต์ (CMS,WebEditor, Web Programming)
      3. การออกแบบงานกราฟิกคอมพิวเตอร์
      4. การเขียนโปรแกรมภาษาชั้นสูง
      5. การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
      6. การใช้สื่อOnline Mediaในการจัดการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก/โท/สาขา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ประถมศึกษา ประถมศึกษา

๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองบัว
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น

๒๕๓๕

โรงเรีนธรรมสาธิตศึกษา จ.สำพูน
มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
(แผนการเรียนวิทย์– คณิต )

๒๕๓๘

โรงเรียนวชิรป่าซาง จ.สำพูน
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา

๒๕๔๓

สถาบันราชภัฏลำปาง

ประวัติการทำงาน
    เริ่มรับราชการเป็นครูที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2544จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
          ได้รับการพิจารณาให้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ตำแหน่ง ครู คศ.1 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2549 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2
          ได้รับการพิจารณาให้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง ตำแหน่ง ครู คศ.1 ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2553 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
          ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวชิรป่าซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รวมระยะเวลาที่รับราชการทั้งสิ้น 11 ปี 1 เดือน 10 วัน

การเข้ารับอบรมสัมมนา
        1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทำหลักสูตรอาเซียน” โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วันที่ 6 กรกฏาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จ.ลำพูน
        2. อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ.ลำพูน
       3. อบรมเชิงปฏิบัติการ“ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้” โดยสาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วันที่ 28-29 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่
      4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ และเกมการศึกษา  (Interactive Media & Educational Game) โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2555ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่
       5. อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน2555ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
      6. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน2555 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ จ.ลำพูน
      7. ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ ด้วยระบบ e-training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรราวิชาเลือกทั่วไป UTQ-103 การประกันคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     8. ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ ด้วยระบบ e-training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชา
เฉพาะ UTQ-2104 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     9. ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ ด้วยระบบ e-training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ-2128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    10. ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุขจริงหนอ จ.เชียงใหม่
     11. ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลครูดีเด่น โดยสำนักงานคุรุสภาเขต 1 จังหวัดลำพูน วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ผลงาน

1. การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อOnline Media ที่เว็บไซต์www.spider-edu.com

2. ผลงานของนักเรียนในรูปแบบสื่อ Online Media เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ง่ายกว่าที่คิด ที่เว็บไซต์ http://www.thaigoodview.com/node/78316 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

3. ผลงานนักเรียนในรูปแบบสื่อ Online Media เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมแฟลซ ที่เว็บไซต์http://www.thaigoodview.com/node/45996 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

4.ผลงานนักเรียนในรูปแบบสื่อ Online Mediaเรื่องเชื้อร้ายทำลายคอมพิวเตอร์ ที่
เว็บไซต์ http://www.thaigoodview.com/node/78319 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

5. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ ดังนี้
– ปีการศึกษา 2552 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สถานศึกษา 3 ดี ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลระดับรองชนะเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2
– ปีการศึกษา 2553 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม web editor ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
– ปีการศึกษา 2554 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้รางวัลคุณภาพระดับดีเยี่ยม ของสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (เขตภาคเหนือ)

6. ปีการศึกษา 2552 สร้างผลงานครูและนักเรียนสร้างสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

(E-book) เรื่องประเพณีท้องถิ่นของฉัน และ เรื่องลำพูนเมืองนักบุญ

7. ปีการศึกษา 2554 จัดอบบรมนักเรียน หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน และ

หลักสูตรการบูรณาการการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

8. ปีการศึกษา 2554 จัดประกวดเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 ในโรงเรียนวชิรป่าซาง


9. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการใช้ Blog เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

กรณีศึกษารายวิชาโปรแกรมประยุกต์ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ปีการศึกษา
1/2554 โรงเรียนวชิรป่าซาง

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”http://www.slideshare.net/surapongjakang/ss-16198547&#8243; title=”รูปภาพประกอบ” target=”_blank”>รูปภาพประกอบ</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/surapongjakang&#8221; target=”_blank”>Surapong Jakang</a></strong> </div>


45533_2729361890862_779145322_n
รับรางวัล หนึ่งแสนครูแสนดี

11
ติวโอเน็ต

Advertisements
  1. ใส่ลวดลายดีแท้เนาะ ครูคนเก่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: