Monthly Archives: สิงหาคม 2012

ประชาคมอาเซี่ยน


ประชาคมอาเซี่ยนกับการบูรณาการสอน

Advertisements

คะแนนประเมินผลวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม.3


คะแนนประเมินผลวิชาWeb Design ม.6


คะแนนประเมินผลวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1


หลักการถ่ายภาพให้สวย…อ.สยาม


วันนี้ครูไปอบรมที่ สพม.35 เรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าว โดยได้รับความรู้จากอาจารย์สยาม นักถ่ายภาพมืออาชีพ ก็เลยเอาความรูเรื่องการถ่ายภาพ เพื่อที่จะให้นักเรียนเรียนรู้และสามารถเลือกรูปถ่ายมาใช้ในโปรแกรม adobe photoshop ได้อย่างเหมาะสมครับ เชิญศึกษาได้ครับ……..


ตัวอย่างรูปภาพที่สมบูรณ์
ขอบคุณรูปภาพของอาจารย์ครับ

คะแนนวัดผลวิชา โปรแกรมประยุกต์ 1 ชั้น ม.4


ความแตกต่างของการวาดรูป


วันนี้ครูป้อบมีข้อคิดเห็นบางอย่างเกี่ยวกับการออกแบบงาน (วาดรูป) ระหว่างโปรแกรม Adobe Photoshop และ Swish Max ที่นักเรียนกำลังเรียนในคอร์ด 1/2555 ครับ เรื่องก็มีอยู่ว่า

ส่วนที่ 1 เราจะใช้ Adobe Photoshop ก่อนนะครับข้อดีก็มีอยู่ว่า เป็นโปรแกรมที่สามารถวาดและตกแต่งรูปโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่ใช้ทำเป็นภาพนิ่งครับ ทำให้สามารถลงสีวัตถุง่าย สามารถวาดรูปโดยใช้เส้นมาต่อกันได้ และยังมีรูปร่างอัตโนมัติมาให้ใช้ด้วน อีกทั้งยังมีการจัดภาพเป็นเลเยอร์ (ชั้น) ที่สามารถแก้ไขวัตถุได้โดยแยกจากกัน ที่สำคัญมันสามารถรวมเลเยอร์เข้าด้วยกันครับ ส่วนข้อเสียก็มีอยู่ว่าเครื่องมือวาดเส้นโค้ง โดยเฉพาะส่วนที่เป็นปากกาใช้ยากสุด ๆ ลองดูตัวอย่างแล้วลองเปรียบเทียบกันครับ

ส่วนที่ 2 ใช้ Swish Max วาดรูปครับ ข้อดีของโปรแกรมคือเป็นโปรแกรมที่ใช้ทำภาพเคลื่อนไหว ทำให้วาดรูปได้ง่าย อีกทั้งรูปที่ได้เป็นรูปลักษณะการ์ตูน 2 มิติ ไม่ได้เน้นสีสันมากมาย ทำให้วาดรูปได้รวดเร็ว และเรื่องเลเยอร์ (ชั้น) ถือว่าโปรแกรมมีความเก่งมาก ๆ คือแยกเลเยอร์ของวัตถุได้ชัดเจน สามารถวาดรูปในเลเยอร์ใดก็ได้แล้วนำมาประกอบกันได้สะดวกดีครับ ส่วนข้อเสียก็คือ มันไม่มียางลบให้ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกแต่จะให้ลบวัตถุทั้งหมดครับ และอีกอย่างหนึ่งคือการลงสีจะต้องให้เส้นของวัตุเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายบรรจบกันพอดีถึงจะลงสีได้ และสุดท้ายสีก็มีให้เลือกใช้น้อย และตกแต่งภาพถ่ายยาก ลองดูตัวอย่างแล้วลองเปรียบเทียบกันครับ
ครับรู้ข้อดีข้อเสียแล้ว…อย่างนี้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานครับ

เผยแพร่โครงการ ปลูกใจ…รักษ์โลก


มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับภาคีองค์กรสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “ปลูกใจ..รักษ์โลก” ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต โดยเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการของกลุ่มเยาวชน อายุระหว่างระหว่าง 15 – 25 ปี แต่ละกลุ่มมีแกนนำไม่น้อยกว่า 3 คน มีระยะเวลาในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน และอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมใน 5 ประเด็น ได้แก่ (1) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (สภาวะโลกร้อน)และมลภาวะทางอากาศ (2) ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ (3) ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (4) ปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ (5) ปัญหาการเสื่อมโทรมของดินซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะต้องเป็นการรวมกลุ่มของเยาวชนเพื่อทำกิจกรรมฟื้นฟูและดูแลสิ่งแวด ล้อมอย่างสร้างสรรค์และชัดเจน สามารถทำกิจกรรมต่อไปได้ในอนาคต

กลุ่ม เยาวชนสามารถส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินการโครงการ พร้อมบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำโครงการและนำเสนอแนวคิดในการทำกิจกรรม ผ่านทางเอกสาร ตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมรูปถ่าย โดยสามารถนำเสนอด้วย คลิปวีดีโอ หรือสื่ออื่นๆ (ระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที) ที่แสดงให้เห็นแกนนำและสมาชิกของกลุ่มเยาวชน แรงบันดาลใจ ชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ในการทำโครงการ แนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมของโครงการ หรือนำเสนอด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นๆ ภายใน วันที่ 15 กันยายน 2555

 ดาวน์โหลดเอกสาร:

ข่าวรับสมัคร สสวท ประจำปี 2556


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศูนย์ พสวท. ทั้ง ๑๐ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๐ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒. มีผลการเรียนดังนี้
๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๓. ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันตามข้อใด ข้อหนึ่งดังนี้
๓.๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
๓.๒ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
๓.๓ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓.๔ เป็นนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท.
๔. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
๕. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๖. มีความขยั่นหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
๗. มีความตั้งใจเข้ารับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระยะเวลารับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕
ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่

๑. โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ี่
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง ๔๒ เขตพื้นทีู่่ี่
๓. โรงเรียนศูนย์รับสมัครและดำเนินการสอบทุน พสวท. ของแต่ละจังหวัด (ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ)
๔. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๒๓๑๐, ๒๓๑๔ และ ๒๓๑๖ หรือ http://www.ipst.ac.th
ที่มา สสวท