Monthly Archives: ธันวาคม 2013

ส่งงานที่1 ม.4/3


ส่งงานที่1 ม.4/3
โดยการคัดลอก Mbed มาวาง

โฆษณา

ส่งงานที่ 1 ม.4/2


ส่งงานที่ 1 ม.4/2
ให้คัดลอกโค้ด Embed ส่งตรงนี้

ส่งชิ้นงานที่2 การวาดรูป


ส่งงานที่ 2 วาดรูปตรงความเห็นนะครับ

ส่งงานที่ 1 ม.4/1


ส่งไฟล์ที่ความเห็นเรื่องครับ

เอกสารการใช้งานโปรแกรม Swish max


คู่มือการใช้งานโปรแกรม swishmax3

ใบงาน 2 การใช้อาร์ดแวร์และซอฟต์ที่เหมาะสมกับงาน


development
1. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) เหมาะสำหรับงานประเภทใด
2. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) เหมาะสำหรับงานประเภทใด
3. เมนเฟรม (Mainframe) และ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) เหมาะสำหรับงานประเภทใด
4. โปรแกรมสำเร็จรูป (Package Program) คืออะไร
5. โปรแกรมประยุกต์ (Application Program: User Program) คืออะไร
6. โปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ (Program Tools) คืออะไร